Friss hírek, esemènyek, aktualitások

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

Kèpzèsek, civilegyetemek

  

A CIVILEGYETEM CÉLJA

  

  1. 1.   A CIVILEGYETEM a XXI. század oktatási intézménye szeretne lenni. Egyrészt felkészít a tudás és tudatközpontú társadalom (vagy kultúratársadalom) korszakára, másrészt a felkészítés és aktivizálás során minden értelmes hagyományt újrateremt, továbbviszi az európai kultúrát és a nemzeti értékeket.

 

  1. 2.   A CIVILEGYETEM fontos célja, a hallgatókat szellemileg és empirikusan segítse abban, hogy minél inkább autonóm civilpolgárok lehessenek, képesek legyenek maguk körül szuverén civil társadalmat szervezni. A CIVILEGYETEM olyan (részvételi) demokráciában gondolkodik, amely számít polgárai aktivitására, felelősségére.

 

  1. 3.   A CIVILEGYETEM tevékenységében kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatásra, a tudományos kutatások megismertetésére, építve a társadalmilag és erkölcsileg is felelős konstruktív kritika hagyományára. A CIVILEGYETEM célja, hogy biztosítsa hallgatói számára a magas szintű tudásanyag elsajátítását, az új ismeretek felfedezésének lehetőségeit és azoknak a civil életben való hatékony alkalmazását a közéletben.

  

  1. 4.   A CIVILEGYETEM tudatosan egy-egy hazai régió egyik szellemi központjává és a régiófejlesztés ösztönzőjévé akar válni. Ha intelligens városokban, falvakban gondolkodunk, akkor a civilegyetem az intelligens térségért vagy régióért harcol.

 

  1. 5.   A CIVILEGYETEM nem felsőoktatási intézmény, ezért nem kívánja magát klasszikus, hivatásos egyetemként akkreditáltatni. Új típusú felnőttoktatási intézmény, amely nem elvont értelmiségi koncepció, hanem konkrét magyar társadalmi és oktatási igényekre próbál meg válaszolni. Ugyanakkor a klasszikus egyetemi színvonalú oktatást szeretné Magyarországon a felnőttoktatásban meghonosítani. Ezért is akarja nevével az egyetemi minőséget kifejezni.

 

  1. 6.   Elődjének tekinti az európai és magyar népfőiskolai mozgalmat, hasonlít számos európai felnőttoktatási intézményhez, például az angol nyitott egyetemekhez, ugyanakkor koncepciójában és oktatási módszertanában részben eltér tőlük. Szellemileg a közép-európai és a magyar társadalom- és gondolkodásfejlődésből indul ki.

 

  1. 7.   Az élethossziglan tartó tanulás jogát érvényesítő intézményként minden olyan állampolgár hallgatója lehet, aki legalább elvégezte a nyolc általánost. A felvételnél az életkornak nincs szerepe.

 

  1. 8.   A CIVILEGYETEMEN az alapoktatás időtartama 12 + 1 alkalom. Ideális esetben a hallgatók kéthetente minimum egy-egy előadáson és ezt követő vitán vesznek részt. A 13. alkalommal egy kerekasztal beszélgetés keretében történik az oktatás lezárása, értékelése és a Diplomás Polgár cím átadása.

Nem a hagyományos tantárgyak, ismeretek szerint folyik az oktatás, hanem az ezredforduló valóságát értelmezni tudó témakörökben vagy tantárgy-csoportokban, amelyek részben elméleti és részben gyakorlati tantárgycsoport.

 

 

Civil Mesterképzés víziója

 

 Mi az újdonság?

Ilyen képzés még nem volt. Ma minden képzés: információ átadás. Legjobb esetben: tudás-közvetítés. Nagyon ritkán: érték-képviselet. De a lényeg hiányzik: a közvetített érték és tudás összekötése a hallgató tudásával, tudatával és életgyakorlatával. Mi éppen ezt akarjuk.

 

Mit takar az újdonság?

Minden hallgatót új helyzetben hozni: ne csak hallgató legyen, sőt ne csak beszélő, hanem életteremtő. Ha életteremtő, akkor egyenrangú helyzetbe kerül az életteremtésre inspiráló előadóval, aki szintén nem csak beszélő. Legrosszabb esetben a hallgató és az előadó egyaránt mesterjelölt, jobb esetben már Mester.

 

Miért civil és miért mesterképző?

Mindegyik fogalom pontatlan, de jobb, mint a semmitmondó képzéscímek. A civil most nem csak azt jelenti, hogy szabad, független, tudatos polgár, hanem azt is, hogy vállalja a magasabb tudás és tudatállapotba kerülést és így az életteremtés gyakorlatát kint és bent. A Mester szó egyrészt valóban utal arra, hogy rekonstruálható a Mester - Tanítvány viszony, de ennél is jobban arra, hogy az egyént segíti abban, hogy minél inkább primordiális ember legyen, miközben a való világban is új, mesteri életet (magas minőségű életformát, életgyakorlatot) teremt.

 

Ez nem Iskola lenne?

Iskola, csak nem a mai értelemben. Nem elsősorban tananyag átadó, de az új, magas tudást közvetíti. Nem csak szabadegyetem, ahol a szabad gondolatok elhangoznak, hanem a magas rendű szabadság visszaszerzésének lehetősége. Tanítja és gyakoroltatja, hogy életét miért és miképpen bízza rá a felsőbb erőkre, avagy hogyan teremtsen újra és újra egységet a belső-külső Énnel és a kollektív Énnel.

 

Mi az új módszer?

A képzés avval kezdődik, s minden egy alkalommal arra alapozódik, hogy a mesterjelölt miért és mire született, visszatalált-e a belső Énhez (Önvalóhoz, isteni Énhez), hol tart az élet-program tudatosításában, miért és hogyan léphet magasabb tudatállapotba. Vagy: az új tudásokból mire van szüksége, milyen foglalkozás szabatott rá, mi a személyes dolga családja, közössége, nemzete érdekében, stb.

A képzés avval folytatódik, hogy a hallgatónak mi az életprogramja, avagy saját életstratégiája és ennek felismeréséhez és kibontásához milyen belső és külső pályát járjon. Az önfeltárás és önhelyzetkép után így megszületik a tudatos életprogramja, s így a civil mesterképző nem tesz mást, minthogy a tudatos életprogram végigvitelére készít fel, azaz minden hallgatót önmaga életének Mesterévé igyekszik tenni.

Ezért a Civil Mesterképző minden előadása, vitája nem légüres hallgatóközti térben landol, hanem minden egyes hallgatónak konkrét tudásokat (bölcsességet), ösztönzéseket, alternatívákat kínál önmaga Mesterévé válásához. A képzés így megérinti, eléri a Mester-jelöltet. Ez a konkrét tudás- és tudatemelés egyben szellemi beavatás és mindenki előtt megnyitja a spirituális életet is.

Minden régi és új nevelési-önnevelési módszer ezt a célrendszert szolgálja. Egyszerre a magasabb ismeretek egyetemek feletti szintje és a spirituális képzés/önképzés mesterkurzusa.

 

Mi a kockázat?

Miután ilyen „képzés” nem volt, ezért nincs kitalálva, aminek viszont az az előnye, hogy a mesterek-mesterjelöltek („hallgatók” és „előadók”) közös teremtése lesz. Annyi már most is látszik, hogy ez a koncepció és módszer csak akkor működik: a) ha erre alkalmas „előadók” vannak jelen, amiből az következik, hogy az ország legjobb szellemiből válogatunk; b) ha a „hallgatók” – ha csak egy mód van rá – minden alkalommal ott vannak. Ez várhatóan havonta két szombatot jelent majd.

 

Metaforák a civil mesterképzésről?

Hajózás a káoszban. Létramászás és feljutás az égi létrán. Átúszás a normál egoból a tiszta tudatba, vagy a teljesség tudatba. Szeretetiskola – magas szeretet- és tudatfokon. Új tudás (egyben régi bölcsesség) megértése a világ-megváltás érdekében. Pillantás az Örök Életre. Mestervizsga az új életvezetésből.

 

Helyi management tagok és szakmai
közreműködők képzésének tematikája

 

Településenként 50 ó

6x8 órában, ebből 2x8 óra az elmélet a többi a gyakorlat, ahol programokat szerveznek a hallgatók az adott településen.

Az utolsó másfél órában kielemzik, hogy jól végezték-e el a feladatot. pl. Élsz program megszervezése

A két elméleti nap alapján végig kell venni, hogy, hogy kell elvégezni a feladatot.

Pl. plakátkészítése, hogy miként nyerik meg az embereket, milyen módon juttatja el a plakátot, stb.

Elméleti órákat, az adott település embere tartja.

Ez nem előadás kell, hogy legyen, hanem 20 perc bevezetés, ráhangolódás a témára és 40 perc beszélgetés.

Majd a 4 gyakorlati órában alkalmazzák azt, amit elmondtak a 2x8 órában.

2011.04.01.-2011.06.30 között kell a feladatot elvégezni.

Ki vesz rész ezen a képzésen?

-     A civil képviselők és jó szervezők, fontosak a kovász emberek. Településenként 15-20 ember 5 településen bevezető beszélgetés, ahol az alapvető elvek és módszerek elmondhatók (Power Point)

Gyakorlati feladatok a 4x8 órára:

1.     Társadalomszervezés és önszervezés, hogy működik (8 órában)

2.     Közösségi fórum a közösségi pénz bevezetése és a helyi civil kártyáról.

3.     Családi önellátó gazdálkodás megszervezése néhány családnál.

4.    Utcaközösségek felkészítése a személyes és a közösségi jócselekedetek gyakorlására.

5.      gyakorlat: Az ÉLSZ nap megszervezése.

Település management tanítás témái, 2x8 órában

1.      A részvételi demokrácia elvei, gyakorlati mintái, kritikus pontjai, kifutási lehetőségei.

2.      A fejlődés ösztönzése, projektgondolkodás, projektek kidolgozása, teremtése, megvalósítása.

3.      Az önkormányzás és a helyi társadalom kapcsolatának újragondolása, új munkamegosztása,(polgárok mestere E közigazgatás, utcaközösségek, társadalmi szerződés, Magisztrátus).

4.     Az elmúlt 10 év változásai, milyen új negatív és pozitív folyamatokat hoztak a helyi társadalom életébe (újtársadalomkép, új jelen és jövőkép).

5.     A település, a helyi társadalom, a közösségek,(folyamatok, krízisek, elzárkózások, spontán megújulások, tudatos társadalomteremtés).

6.     Projekt management elvei és módszerei

7.     Társadalmi management elvei és módszerei

8.     Önkéntesek megnyerésének elvei és technikái

9.     Kisközösségek megszólítása, megnyerése, dinamizálása.

10.  Helyi kollektív tudat inspirálása a Társadalmi management sikere érdekében

11.  Társadalmi managementirányító csoportjának megszervezése (kovászemberek kiválasztása,) és együttműködése gyakorlatának kidolgozása.

12.  A helyi management aktivizálásának elvei és technikái a konkrét feladatok végrehajtásában.

13.  A helyi kommunikáció hagyományos és spirituális eszközeinek tudatos alkalmazása.

14.  A személyes és családi megszólítás és megnyerés újbóli alkalmazása.

15.  A helyi közösségi ünnepek megszervezése, a helyi management identitásának megerősítésével.

16. A helyi management tevékenységének önértékelése, folyamatos visszacsatolása, az állandó továbbfejlesztés módszertana.

 

Gábor Yvette

 Varga Csaba

Írta: 2011-02-03 19:39:32